Bài 1 Những điều căn bản

Bộ video học Mạng Máy tính Căn Bản
Bài 1 Những điều căn bản
CN
Cho phép xem video này
Bài 2 Mô hình OSI và TCP IP
CN
Cho phép xem video này
Bài 3 Mạng Cục Bộ LAN phần 1
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 3 Mạng Cục Bộ LAN phần 2
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 4 Application Layer phần 1
CN
Bạn chưa đăng nhập!
 Bài 4 Application Layer phần 2
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 4 Application Layer phần 3
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 4 Application Layer phần 4
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 4 Application Layer phần 5
CN
Bạn chưa đăng nhập!
 Bài 5 Transport Layer phần 1
CN
Bạn chưa đăng nhập!
Bài 5 Transport Layer phần 2
CN
Bạn chưa đăng nhập!
123
Sản phẩm tủ sắt locker tại Delta - táo mèo - - in mác quần áo - túi đựng áo vest - in nhãn mác quần áo - mác dệt